Regulamin

Niniejszy regulamin zawiera zasady działania strony internetowej http://www.sklep.skyblue.com.pl

będącego własnością SKY BLUE - PODKŁADY MUZYCZNE - KAROLINA PLEWCZYŃSKA, Aleja Jana Pawła II 43A/37B, 01-001 Warszawa, NIP: 5213913572

Nazwy wykonawców i tytuły utworów należą do ich właścicieli i umieszczone są na stronach sklepu w celach informacyjnych.


RODZAJ I ZAKRES USŁUG

1. Aranżacje karaoke udostępniane są w postaci plików zapisanych w formatach:

MP3, Midi, Karafun, YMS, MP3+G

KLIENCI

1. Klient składając zamówienie, zawiera umowę ze SKY BLUE - PODKŁADY MUZYCZNE na podstawie, której następuje świadczenie usługi oferowanej przez SKY BLUE - PODKŁADY MUZYCZNE

2. Klient dobrowolnie przekazuje SKY BLUE - PODKŁADY MUZYCZNE swoje dane osobowe, jednocześnie wyrażając zgodę na ich przetwarzanie, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Przekazanie danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jest jednak konieczne do zawarcia umowy, o której mowa powyżej.

3. Użytkownik oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.

ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia przyjmowane są po rejestracji oraz po zalogowaniu się na stronie http://www.sklep.skyblue.com.pl

2. Podstawowym warunkiem realizacji usługi jest prawidłowe przekazanie informacji:

- dane osobowe, wg formularza

- numer telefonu,

- adres e-mail.

3. SKY BLUE - PODKŁADY MUZYCZNE nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawidłowych danych, niedziałających adresów e-mail, powodujących niedostarczenie przesyłki.

4. Użytkownik składając zamówienie oświadcza, że przesłuchał wersję demo zamawianych aranży i nie ma zastrzeżeń co do ich jakości i formy.

5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę. Nie będą realizowane zamówienia wzbudzające wątpliwości, z nieprawidłowo wypełnionym formularzem.

6. Ceny podkładów są cenami brutto.

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Realizacja przyjętego zamówienia następuje w ciągu 24 godzin od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie SKY BLUE - PODKŁADY MUZYCZNE

2. Jeśli w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia, na konto SKY BLUE - PODKŁADY MUZYCZNE nie wpłynie zapłata za zamówione podkłady muzyczne karaoke, zamówienie uznaje się za anulowane.

3. SKY BLUE - PODKŁADY MUZYCZNE nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania Klientowi podkładów, w przypadku, gdy konto pocztowe Użytkownika ma ograniczenia i przyjmuje tylko e-maile o małym rozmiarze (kilku MB).

PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA 

1. Jakakolwiek odsprzedaż, wymiana lub inna forma rozpowszechniania podkładów muzycznych ze strony http://www.sklep.skyblue.com.pl  (m.in. udostępnianie w Internecie) jest PRAWNIE ZABRONIONA!!!

2. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa (w szczególności Prawa Autorskiego) i postanowień niniejszego Regulaminu. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SKY BLUE - PODKŁADY MUZYCZNE

1. SKY BLUE - PODKŁADY MUZYCZNE ma prawo do przerw lub zakłóceń w realizowaniu usług, a także w udostępnianiu serwisu http://www.sklep.skyblue.com.pl  jeżeli jest to spowodowane:

- koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu lub też oprogramowania,

- przyczynami niezależnymi od SKY BLUE - PODKŁADY MUZYCZNE (działania lub zaniechania osób trzecich, na które SKY BLUE - PODKŁADY MUZYCZNE nie ma wpływu).

2. SKY BLUE - PODKŁADY MUZYCZNE nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania świadczeń, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło z winy nieumyślnej.

3. SKY BLUE - PODKŁADY MUZYCZNE nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie świadczeń, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). Ograniczenie to obejmuje także odpowiedzialność z tytułu szkód spowodowanych przez wirusy komputerowe i inne tego typu oprogramowanie.

4. SKY BLUE - PODKŁADY MUZYCZNE zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Użytkownika, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów prawa.

5. SKY BLUE - PODKŁADY MUZYCZNE zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. Zmiany wchodzą w życie w momencie opublikowania ich na stronie http://www.sklep.skyblue.com.pl

6. Wyłącznym źródłem zobowiązań SKY BLUE - PODKŁADY MUZYCZNE jest niniejszy Regulamin.

Wszelkie inne informacje, niezależnie od źródeł ich pochodzenia i miejsca publikacji, nie są wiążące dla SKY BLUE - PODKŁADY MUZYCZNE

7. SKY BLUE - PODKŁADY MUZYCZNE posiada wyłączne prawa autorskie do wszystkich produktów znajdujących się na stronie http://www.sklep.skyblue.com.pl.

8. Wszelkie udostępnianie i kopiowanie zakupionych plików jest surowo zabronione!

10. Klient sklepu http://www.sklep.skyblue.com.pl oświadcza, że akceptuje treść regulaminu i zgadza się z jego warunkami


REKLAMACJE

       1. Szczegóły Reklamacji:
2. Użytkownik może kierować reklamacje oraz uwagi w sprawach związanych z działalnością sklepu bądź jakością zakupionych plików na adres e-mail podany na stronie www.sklep.skyblue.com.pl. Reklamacje i uwagi sprzeczne z regulaminem nie będą rozpatrywane jako typ reklamacji
3.
SKY BLUE - PODKŁADY MUZYCZNE rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych od  otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony, w przypadku gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. SKY BLUE - PODKŁADY MUZYCZNE zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania dodatkowych wyjaśnień od Użytkownika - czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża okres rozpoznania reklamacji. O przedłużeniu terminu reklamacji, o konieczności złożenia dodatkowych wyjaśnień, albo o odmowie uwzględnienia reklamacji
SKY BLUE - PODKŁADY MUZYCZNE poinformuje Użytkownika.
4. Reklamacje należy zgłaszać w ciągu 21 dni od daty zakupu podkładu, po upływie terminu reklamacje nie będą rozpatrywane z wyjątkiem szczególnych spraw uznanych wg norm Kierownika działu sprzedaży.
5. Podstawą do reklamacji nie jest:
- plik prawidłowo odtwarzany na sprzęcie komputerowym,
a nie odtwarzany w instrumencie.
- podkład nie spełniający oczekiwań, wyobrażenia dot. twórczości aranżacji, podkład jest stworzony wg norm naszego aranżera i nie podlega wszelkim uwagom.
6. Każda reklamacja jest rozpatrywana indywidualnie.
7. Odstąpienie od umowy kupna aranżów przez Użytkownika może nastąpić w chwili uznania reklamacji przez

     SKY BLUE - PODKŁADY MUZYCZNE – wówczas przysługuję Użytkownikowi zwrot pieniędzy, które zapłacił w